Ladder duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger

De ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwsbouwplannen buiten de stedelijke gebieden nog uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat zal tot minder onderzoekslasten leiden

Effectiever
Het kabinet heeft tot de vereenvoudiging besloten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De vereenvoudigde Ladder treedt op 1 juli 2017 in werking. Schultz: 'We willen allemaal dat onze bedrijventerreinen en winkelgebieden aantrekkelijk blijven. Daarom willen we onze ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Samen met gemeenten, provincies en marktpartijen hebben we de Ladder vereenvoudigd. De Ladder sluit beter aan bij de praktijk en is vereenvoudigd en is daarmee effectiever, bespaart tijd en geld.'

Leegstand
Uit de Landelijke Leegstandsmonitor blijkt dat in Nederland zo’n 75 miljoen vierkante meter aan vastgoed leegstaat. Daarbij gaat het vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en steeds meer maatschappelijk vastgoed. De ladder duurzame verstedelijking dwingt gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is.

Nieuwe ladder
De nieuwe Ladder is samen met betrokken overheids- en marktpartijen opgesteld om de Ladder beter te laten aansluiten op de praktijk en moet tot minder onderzoekslasten en bezwaarprocedures leiden. De behoefte aan nieuwbouw moet nog steeds worden aangetoond. Verschil met de oude ladder is dat alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivering nodig is. Ook kunnen gemeenten de laddertoets doorschuiven naar een later moment, wanneer gebruik wordt gemaakt van uitwerkings- of wijzigingsplannen.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl