Nieuwsartikelen

Op deze pagina vindt u een verzameling aan nieuwsartikelen die relevant zijn voor uw branche. Deze artikelen verschenen op verschillende nieuwssites.

Weg met werkstress: minder ziekteverzuim door meer werkplezier

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten: werkdruk, werkstress, overwerk, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Organisaties die werken aan een goede employee experience zien ook hun ziekteverzuim dalen. Lees meer

Vooral grote gemeenten snoepen uit stroppenpot

De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro. Lees meer

Gemeenten lopen achter met uitvoering participatiewet

Gemeenten blijven in de uitvoering van de Participatiewet achter bij de verwachtingen die bij de invoering zijn gesteld. Tegelijkertijd blijft de doelgroep gestaag groeien. Dat blijkt uit de 'Landkaart van de Participatiewet' van bureau Berenschot waarvoor de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn onderzocht. 'De komende collegeperiode is bepalend voor het slagen van de Participatiewet.' Lees meer

Daling aantal bezwaarschriften WMO

Het aantal bezwaarschriften over de Wmo 2015 dat bij gemeenten wordt ingediend, neemt af. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. ‘Na een gewenningsperiode is de rust iets teruggekeerd’, stelt Enschede. Lees meer

Bescherming van schuldenaar laat op zich wachten

Het gaat niet lukken de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2019 in werking te laten treden. De wet, die regelt dat mensen die in de schulden zitten altijd een bedrag mogen houden om mee rond te komen, vereist dat verschillende instanties geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen. En dat lukt nog niet. Lees meer

Woningwet maakt maatwerk onmogelijk

De Woningwet uit 2015 is doorgeslagen naar stringente landelijke regels, waardoor woningcorporaties te weinig ruimte hebben voor het leveren van lokaal maatwerk. 'De wet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt', vindt de commissie- Van Bochove die in opdracht van branchevereniging Aedes de wet evalueerde. Lees meer

Zeven Leidse lessen over burgerbetrokkenheid

Leiden wilde met het programma ‘Samen aan de slag’ bewoners meer betrekken bij het inrichten van hun leefomgeving. Binnen drie jaar werden door de gemeente elfhonderd ‘convenantjes’ met Leidenaren gesloten. Projectleider Ronald van der Steen belicht de succes- en faalfactoren. Lees meer

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

De overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. Lees meer

De omgevingswet in vijf noodzakelijke vragen

'Als je de burger serieus wilt betrekken, ligt de bal niet alleen bij de burger. Die ligt bij jou als overheid en hoe je je projecten organiseert.' Aldus Christine Carabain, programmaleider duurzame samenleving bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze verzamelde vijf cruciale vragen over participatie rond de Omgevingswet. Lees meer

Windmolens? Een op de acht gemeenten wil er niet aan

Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn.Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden. Lees meer

Flexibele bouwregels geen trigger verduurzaming

De Overijsselse gemeente Dalfsen wilde energiezuinig bouwen onder haar inwoners stimuleren. Maar een pilot die duurzame Dalfsenaren beloonde met extra bouwruimte, leverde de afgelopen twee jaar maar weinig aanvragen op. Lees meer

Hogescholen beginnen masteropleiding schuldhulpverlening

Er komt binnenkort voor het eerst een volwaardige beroepsopleiding tot schuldhulpverlener op masterniveau. Vier hogescholen en vijf lectoraten werken samen om die opleiding te realiseren. De financiering komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer

Duale trajecten voorbeel voor 'het nieuwe inburgeren'

Als statushouder tegelijkertijd bezig zijn met het leren van de taal en het doen van betaald werk, dat wordt vanaf 2020 de nieuwe inburgeringspraktijk. Sommige gemeenten werken al met zogeheten ‘duale trajecten’. Lees meer

SWZ gaat gemeenten bijstaan in opsporing fraude in buitenland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een handreiking voor gemeenten over onderzoek naar uitkeringsfraude in het buitenland. Dat laat het ministerie weten naar aanleiding van publicaties door de Telegraaf en Nieuwsuur waaruit blijkt dat het opsporen van vermogen in het buitenland nog moeizaam gaat. Lees meer

Minder toelatingen tot WSNP 'zorgwekkend'

Er zijn in 2017 8.300 schuldenaren toegelaten tot een traject in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), blijkt uit de jaarmonitor van het Bureau Wsnp. Dat is een afname van 15 procent ten opzichte van 2016. Lees meer

Gemiddeld 28 procent ww'ers zonder startkwalificatie

Van iedereen die in Nederland een Ww-uitkering ontvangt van het UWV, heeft gemiddeld ongeveer 28 procent geen startkwalificatie, laat het UWV weten. Het percentage Ww-gerechtigden zonder startkwalificatie is het hoogst in de arbeidsmarktregio Rijnmond. Lees meer

Flinke hap uit gemeentefonds

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd. Lees meer

Rioolheffing nieuw middel voor verduurzaming

Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven. Lees meer

Alles op alles om woningmarkt vlot te trekken

Meer woningen is het devies van het kabinet. Maar de maatregelen die corporaties ondersteunen lijken teniet te worden gedaan door de hogere vennootschapsbelasting. De uitgesproken klimaatambities zijn mooi, vinden de decentrale overheden, maar nu ook eens daden graag! Lees meer

Weinig ambitie steden met schoner vervoer

De plannen voor schoner vervoer van de nieuwe wethouders in de grote steden houden niet over. Vooral maatregelen voor elektrisch rijden, zoals het realiseren van laadpalen, blijven achter, stelt Natuur & Milieu. Lees meer

Ambtenaren gezocht voor wederopbouw Sint Maarten

Sint Maarten heeft voor de wederopbouw van het eiland behoefte aan een helpende hand van ambtenaren met een achtergrond in ruimtelijke ontwikkeling. Lees meer

Twaalf gemeenten krijgen eerste minibosjes

IVN Natuureducatie heeft twaalf gemeenten geselecteerd die dit najaar kunnen beginnen met de aanplant van hun eerste minibos. Lees meer

Waarom vrouw bij gemeente het meest verdient

Vrouwen verdienden bij gemeenten vorig jaar voor het eerst meer dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van A+O Fonds Gemeenten. Zes redenen voor die ontwikkeling. Lees meer

Gemeentelijk schuldenbewind kan bij algemeen belang

Meerdere gemeenten willen beschermingsbewind zelf gaan aanbieden om de stijgende kosten van de bijzondere bijstand beheersbaar te maken en problemen met malafide bewindvoerders aan te pakken. Lees meer

UWV lekt per ongeluk gegevens honderden cliënten

Het UWV heeft per ongeluk privégegevens van 2400 cliënten naar 96 werkzoekenden gestuurd. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, geboortedata en burgerservicenummers. Lees meer

G40: Rol Gemeenten bij energie-infrastructuur onduidelijk

De G40, het netwerk van de 40 grootste steden in Nederland, is enthousiast over het bereikte resultaat, maar vindt dat er nog veel onduidelijk is over de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Lees meer

Code rood dreigt voor de bodem

Bijna twee miljoen kilometer kwetsbare kabel en leiding loopt door de Nederlandse bodem. Het leidt jaarlijks tot tienduizenden gevallen graafschade. Met een ‘code oranje’ hoopt het Agentschap Telecom het tij al twee jaar te keren. Vooral gemeenten zijn daarbij aan zet. Lees meer

Gemeenten gezocht voor archeologie

Met de komst van de Omgevingswet gaan gemeenten aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook het cultureel erfgoed komt daarbij aan bod. Een belangrijk onderdeel daarvan is de archeologie. Lees meer

Tarieven huishoudelijke hulp omhoog

Westerwolde gaat de tarieven voor huishoudelijke hulp verhogen. Hiermee is Westerwolde naar eigen zeggen de derde gemeente in Nederland die daarmee de nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) volgt. Lees meer

Meer externe inhuur bij gemeenten

Gemeenten besteedden in 2017 17 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor van 1 procentpunt. De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2013. Toen besteedden gemeenten 11 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Lees meer

AVG zorgt voor toenemende werkdruk bij ambtenaren

Overheden hebben flink moeten zwoegen om de deadline van de AVG te halen. Sinds 25 mei is deze van kracht en gelden er strengere wetten voor het beschermen van gegevens. Uit een enquête van Binnenlands Bestuur blijkt dat de helft van de ambtenaren veranderingen heeft doorgevoerd in zijn werkwijze. ‘Het leven na de AVG’ gaat vaak gepaard met een toegenomen werklast. Lees meer

Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan werkbedrijven

Gemeenten moeten dit jaar als gevolg van rijksbezuinigingen op de sw-bedrijven naar verwachting 190 miljoen euro ophoesten, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer. Lees meer

Weer meer banen bij de overheid

Vorig jaar groeide de werkgelegenheid bij de overheid voor het eerst weer sinds 2010. Het ging om een lichte toename van 3 duizend banen. De overheid haakt geleidelijk aan bij de groei van de Nederlandse economie. Lees meer

Macrobudget bijstand klopt niet

De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet en moet worden aangepast. De grote tekorten op de bijstandsbudgetten van gemeenten over 2016 en 2017 moeten eenmalig door het rijk worden ‘afgekocht’. Lees meer

Lagere overheden passeren kleinere bouwbedrijven

Gemeenten en provincies gaan voor grote bouwprojecten vaak in zee met consortia en grote aannemers. Dat gaat ten koste van mkb-bedrijven en in tegen de geest van de Aanbestedingswet, zegt voorzitter Sharon Gesthuizen van AFNL-NOA, de vereniging voor bouwers in het mkb. ‘Meer clustering is de doodsteek voor het mkb.’ Lees meer

Lessen trekken uit operatie Basisregistratie Personen

De lessen die geleerd worden uit de operatie Basisregistratie Personen moeten niet alleen op de Basisregistratie Personen (BRP) worden toegepast maar ook worden besproken in de bredere context van het ministerie en de Rijksoverheid. Lees meer

Verkoop rijksvastgoed levert amper wat op

De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is daarnaast nihil. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer. Lees meer

Vastgeroest denken zit vernieuwing mobiliteit in de weg

Het oude denken in termen van meer spoor en bredere snelwegen is bij zowel rijk als decentrale overheden nog steeds leidend. Daardoor blijft de noodzakelijke omslag naar vernieuwende en meer duurzame vormen van mobiliteit uit. Lees meer

UWV heeft kwart budget niet benut

Het UWV heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden. Lees meer

Roer moet radicaal om in rotterdam

Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen. Lees meer

Gemeenten aan zet bij brede schuldenaanpak

Gemeenten krijgen de komende drie jaar 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dit wordt via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Lees meer

Afspraken voor bereikbaar houden Randstad

De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) gaan investeren in de bereikbaarheid van de Randstad. De Randstad zal tot 2040 fors groeien. Lees meer

Groot onderzoek naar Uithoflijn

De Provinciale Staten in Utrecht hebben maandag tijdens een spoeddebat unaniem aangedrongen op een diepgravend onderzoek naar de problemen rond de Uithoflijn. Lees meer

'Voor gemeentelijk beheerder is smart city een black box'

Er bestaat een diepe kloof tussen ‘hippe TNO-achtige types’ met hun smart city-toepassingen en de dagelijkse beheerpraktijk op de gemeentelijke werkvloer. Lees meer

‘Eenvoudiger regels nodig om te voorkomen mensen nog meer in problemen raken’

Eenvoudiger wet- en regelgeving om te voorkomen dat mensen die het toch al moeilijk hebben nog meer in problemen raken. Daarvoor pleit UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling. UWV Magazine interviewt hem. Lees meer

Wijkteams komen moeilijker aan personeel

Wijkteams en jeugdzorginstellingen hebben in toenemende mate moeite met het vinden van geschikt personeel, meldt het UWV. Ook in de jeugdbescherming worden vacatures steeds moeilijker ingevuld. Lees meer

Rotterdam beëindigt duizenden uitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend. Lees meer

Gemeenten nog niet goed ingespeeld op sociale bedrijven

Het inkoopbeleid van gemeenten is vaak nog niet goed ingespeeld op sociale ondernemingen zoals een kringloopwinkel. Lees meer

Bijstandsbestand groeit in 38 procent gemeenten

Bijna veertig procent van de gemeenten die meedoen aan de Divosa-benchmark zag haar bijstandsbestand in december 2017 stijgen, blijkt uit die benchmark. Volgens een onderzoekster van Divosa geldt die stijging vooral voor veel kleine gemeenten. Lees meer

Flexwerkers winnen terrein op vaste werknemers

Het aandeel van flexwerkers in de totale beroepsbevolking is vorig jaar weer gegroeid. Hun aantal groeide in het laatste kwartaal van 2017 met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder, waar het aantal werknemers met een vast contract met 2,2 procent toenam. Lees meer

Specialistische bedrijfsarts moet kankerpatiënten aan het werk houden

(Ex-)Kankerpatiënten die graag aan het werk willen, hebben het niet makkelijk. Bijna een kwart van de genezen patiënten, krijgt uiteindelijk toch ontslag. Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorg van de Zaak hebben de oplossing. Lees meer

Bedrijfsarts gaat zwangere werkneemsters intensiever begeleiden

Voor zwangere werkneemsters kan doorwerken zo zwaar zijn, dat zij vroegtijdig uitvallen. Tijdige aanpassingen van het werkpakket en begeleiding door de bedrijfsarts kan ziekteverzuim voorkomen. Lees meer

Doorbraak voor elektrische deelauto’s in woningbouwprojecten

In 7 steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Lees meer

Zware casuïstiek trekst wissel op wijkteams

Sociale wijkteams hebben hun handen steeds voller met de aanpak van complexe en meervoudige problematiek. Steeds meer gemeenten werken mogelijk daarom met doelgroep-specifieke teams. Lees meer

Gemeente terecht vervolgd na slecht wegonderhoud

Een gemeente kan worden vervolgd als zij wegen niet goed onderhoudt en als gevolg daarvan een strafbaar feit gebeurt. Lees meer

Gemeente Den Haag vanaf 2019 over op duurzame stroom

Als eerste grote stad gaat Den Haag vanaf 2019 beginnen om haar kantoren, openbare verlichting, verkeersinstallaties, gemalen, zwembaden en sporthallen volledig te voorzien van stroom die duurzaam is opgewekt. Lees meer

Amsterdam gaat nieuwe kantoren bouwen

Amsterdam wil weer nieuwe kantoren bouwen. De groeiende vraag naar kantoren leidt ertoe dat de gemeente minimaal twee aanbestedingen per jaar gaat uitschrijven voor locaties waar vraag naar is. Lees meer

Omwonenden Schiphol willen banen in zee

Schiphol zou kunnen uitbreiden met start- en landingsbanen voor de kust in zee. Dat is een van de opties die zo'n zestig bewonersgroepen in de regio voorstellen in het rapport Vlucht naar Voren. Lees meer

Verkrijgen van zorg via gemeenten moeizaam

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Lees meer

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren

Gemeenten hebben weinig zicht op jongeren uit de jeugdhulp zelf en overschatten hun zelfredzaamheid. Het principe één plan en één regisseur komt onvoldoende van de grond. Lees meer

Gemeenten geven onnodig veel geld uit aan wegbeheer

Gemeenten gaan niet efficiënt om met hun uitgaven aan wegbeheer. De kosten kunnen bij de helft van de gemeenten naar schatting met 20 procent omlaag. Dat zou in theorie een jaarlijkse besparing opleveren die kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Lees meer

Rijk wil stagnerende woningbouw vlottrekken

Het rijk neemt de komende jaren ‘een actievere en regisserende rol op zich’ om de woningbouw in de grote stedelijke regio’s sneller op gang te helpen. Lees meer

Oproep van studentensteden: huisjesmelkers aanpakken

Wethouders van twaalf studentensteden roepen in een brandbrief minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren op om maatregelen te nemen tegen huisjesmelkers. Die maken misbruik van het gebrek aan woonruimte door studenten veel te hoge huren in rekening te brengen. Lees meer

Wie mag nog jeugdhulp?

Van aanbesteding naar tarievenoorlog: de financiële discussie rondom jeugdhulp voert op dit moment de boventoon. Maar heeft iedereen die nu een opvoedprobleem heeft, wel professionele jeugdhulp nodig? En wie bepaalt wie er in de toekomst nog een beroep mag doen op jeugdhulp? Lees meer

Vangnetuitkering participatiewet voor 213 gemeenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in totaal 138 miljoen euro aan vangnetuitkering toegekend aan 213 gemeenten met een tekort op het bijstandsbudget. Lees meer

Gemeenten laten het afweten bij aanpak mensenhandel

In ruim 1 op de 3 Nederlandse gemeenten heeft men geen idee of er mensenhandel voorkomt. En 95 procent van de gemeenten heeft geen specifiek beleid op dit gebied. Lees meer

Ruim kwart WMO’ers doet niet mee

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is er nog veel te verbeteren aan de uitvoering van de Wmo 2015; onderzoeken naar en gesprekken over ondersteuning van cliënten voldoen regelmatig niet aan wettelijke eisen en ruim een kwart van de Wmo-cliënten participeert op geen enkele wijze aan de samenleving. Lees meer

Geef gemeenten regie in begeleiding statushouders

Statushouders krijgen in aanloop van hun komst in hun woongemeente afzonderlijk te maken met maar liefst dertig tot veertig organisaties, schrijft adviesbureau Lysias naar aanleiding van een verkenning. Gemeenten zouden de statushouders uit deze kluwen kunnen leiden. Lees meer

VNG: Onteigening voorbehouden aan overheid

‘Instrumenten als onteigening en voorkeursrecht zijn dusdanig ingrijpend, dat een belangrijke rol is weggelegd voor het openbaar bestuur. Inzet van dit instrumentarium moet democratisch gelegitimeerd zijn. (…) Lees meer

Bedrijventerreinen voor veel gemeenten blinde vlek

Gemeenten benutten de potentie van hun bedrijventerreinen niet. Ze lokken te weinig private investeringen uit en monitoren de bedrijvendynamiek onvoldoende. Vernieuwend beleid ten aanzien van circulariteit en smart industry staat nog in de kinderschoenen. Lees meer

Omgevingswet in 2021 van kracht

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. Lees meer

Utrechtse proeftuin maakt eerste stadswijk aardgasvrij

De gemeente Utrecht heeft Overvecht-Noord (6600 woningen) aangewezen als de eerste Utrechtse wijk die in 2030 volledig aardgasvrij moet zijn. Lees meer

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden

Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter. Dat is een van de hoofdconclusies uit de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving door kenniscentrum Movisie, getiteld Participatiesamenleving anno 2017: Volop kansen. Lees meer

Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg

Er kloppen steeds meer kinderen aan voor jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten nu al op is. Ruim driekwart van de gemeenten blijkt inmiddels wachtlijsten voor jeugdzorg te hebben. Lees meer

Extra aandacht statushouders loont

De verwachte baten van de Amsterdamse aanpak statushouders zijn twee keer zo groot als de kosten. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) naar de effecten van de extra investeringen in de aanpak. Extra aandacht leidt statushouders eerder naar werk. Lees meer

1000 Mensen uit de bijstand aan het werk

Hoe je mensen uit de bijstand aan het werk krijgt? Met een persoonlijke en positieve aanpak. Toen VDL Nedcar vorig jaar 1250 nieuwe werknemers zocht, ‘hoopten’ ze 150 bijstandsgerechtigden te kunnen vinden. Dat bleek geen probleem, na 3 maanden waren er 350 en na een jaar zijn nu 1000 mensen uit de bijstand aan het werk bij de autofabriek. Lees meer

Briefadres voor jongeren in een kwetsbare positie

Gemeenten kunnen briefadressen verstrekken aan zwerfjongeren (en andere kwetsbare groepen), zodat zij weer op de radar komen bij hulpverleners en gemeente. Lees meer

'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. Lees meer

Invoering omgevingswet uitgesteld tot 2019

Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019. Lees meer

Enorme bureaucratie bij zorgvragen

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente. Lees meer

RVS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor hun uitkering. Lees meer

Wéér meer externe adviseurs bij de overheid. 'Schokkend'

De overheid betaalt zich scheel aan de inhuur van extern personeel. Hoewel het kabinet al jaren roept dat het minder externen wil inhuren, gaven ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen er vorig jaar honderden miljoenen euro’s méér aan uit. Lees meer

Minder ziekteverzuim bij kleine bedrijven

In kleine bedrijven wordt minder verzuimd wegens ziekte dan in grote bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Lees meer

‘Maak psychische aandoeningen bespreekbaar’

Ondernemingsraden en vakbonden kunnen een goede bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Meer openheid over psychische problemen helpt verzuim te voorkomen. Lees meer

Meer schade door gemeentelijke bezuinigingen op wegonderhoud

Gemeentelijke bezuinigingen op onderhoud van wegen hebben in de afgelopen jaren geleid tot meer schades. Dat meldt het FD, op basis van gegevens van verzekeraar Achmea. Lees meer

Nieuwe duurzame gemeenteprojecten van start

Gemeenten kunnen – vooruitlopend op de Omgevingswet – starten met nieuwe duurzame ontwikkelingen, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot een modern en duurzaam bedrijvenpark, of woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein. Lees meer

ASN Bank: 'Windparken maken Noordzee rijker aan biodiversiteit'

ASN Bank werkt samen met Natuur & Milieu en Stichting Noordzee aan het verbeteren van de biodiversiteit bij windparken in de Noordzee. Hiervoor wordt het zeeleven teruggebracht in het beschermde gebied rondom de windparken. Lees meer

Van Rijn steunt afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage

Gemeenten die genoeg hebben van alle gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo en deze willen afschaffen, krijgen de steun van staatssecretaris Van Rijn van VWS. Lees meer

Frustratie werkgevers over Banenafspraak vaak terecht

Divosa is het eens met Aart van der Gaag dat strenge regels en bureaucratie het banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking frustreren. Lees meer

Aantal bijstandsontvangers stijgt verder

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Lees meer

Duurzame ambities gemeenten weinig reëel

Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed snel energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen. Lees meer

Middelgrote stad moet scherper kiezen

Voor een aantal middelgrote steden in Nederland is het vijf voor twaalf, constateert Platform31 in een studie naar hun toekomstperspectief. De oplossing schuilt in een scherp eigen profiel en daarmee samenhangende strategische keuzes. Lees meer

Geen omgevingswet zonder digitale transitie

Drie vragen die iedere gemeentelijke organisatie moet stellen ter voorbereiding op de Omgevingswet. En er dan natuurlijk ook de juiste conclusies uit trekken en aan de slag. Lees meer

Miljoenen tekort voor Wmo en jeugdzorg bij gemeenten

Een kwart van de gemeenten kampt met grote tekorten in het sociaal domein. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat ze samen een tekort hebben van 48 miljoen op de Wmo en enkele tientallen miljoen op jeugdhulp. Lees meer

Hoogste aantal baanvinders in 1e kwartaal sinds 2009

In het eerste kwartaal van 2017 hebben 277 duizend mensen werk gevonden die in het laatste kwartaal van 2016 nog geen werk hadden, het hoogste aantal in het eerste kwartaal sinds 2009. Lees meer

Armoedelector Roeland van Geuns: ‘Mensen in de bijstand hebben het heel druk’

Mensen in de bijstand hebben het vaak razend druk, bijvoorbeeld met het eindjes aan elkaar knopen. Over een ‘tegenprestatie’ moet je dan niet te gemakkelijk denken, zegt de Amsterdamse armoedelector Roeland van Geuns. Lees meer

‘Kijk bij handhaving door bril burger’

De Nationale ombudsman ziet een gestage stroom klachten over handhaving door gemeenten binnenkomen. In zijn nieuwe klachtenrapport adviseert hij gemeente om de bril van de burger op te zetten bij het informeren over handhaving. Lees meer

Bouw kondigt revolutie af

De bouwsector gaat een revolutie ontketenen. Sinds eind maart ligt er een 84 pagina’s tellende Bouwagenda op tafel, vol met aankondigingen van grote veranderingen.
Vijftig vertegenwoordigers uit de bouwwereld hebben onder leiding van oud-VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes een plan van aanpak opgesteld. Lees meer

Ladder duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger

De ladder voor duurzame verstedelijking wordt vereenvoudigd. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwsbouwplannen buiten de stedelijke gebieden nog uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Lees meer

Nieuwe regels voor hulp bij het huishouden

Wanneer is een woning schoon genoeg om in te leven? Iedere Amsterdammer heeft recht op een schoon en leefbaar huis. Wie huishoudelijke taken niet zelf kan regelen, kan via de Wmo hulp bij het huishouden aanvragen. Lees meer

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

Help de kinderen en kijk ook naar de oorzaken. Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Lees meer

Gemeenten tamelijk onvoorbereid op pad bij veranderingen

Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren. Lees meer

Duidelijke afspraken kunnen stress en burn-outs voorkomen

Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. De hoogste tijd voor een wet om ‘telefonisch niet bereikbaar te zijn’? Dat denk ik niet. Maar werkgevers moeten wel hun verantwoordelijkheid nemen en goede afspraken maken met hun werknemers. Lees meer

Verzuim van tijdelijke krachten lager dan van vaste werknemers

Meer werknemers met een vast contract melden zich ziek dan mensen die tijdelijk in dienst zijn. Het verzuim onder de eerste groep ligt op 4 procent, terwijl het bij de tweede groep om ruim 2 procent gaat. Lees meer

Plaatsing arbeidsbeperkten vaak niet duurzaam

Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is beperkt. Tegenover het aantal mensen dat werk vindt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt. Lees meer

Minder winkels leeg

Het aantal leegstaande winkelpanden is afgelopen jaar licht gedaald. Niet doordat de detailhandel het beter doet, maar doordat veel winkels zijn omgebouwd tot woningen of horecagelegenheden. Lees meer

Laagterecord aan bouwvergunningen afgegeven

In 2016 is door gemeenten een laagterecord aan bouwvergunningen aan woningcorperaties afgegeven, slechts 4100. Ook het totaal aantal verleende bouwvergunningen is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015 naar circa 51.000 woningen. Lees meer

Nieuw arbeidscontract soms nadelig voor wijkteamleden

Medewerkers van sociale wijkteams die onder een nieuwe, zelfstandige rechtspersoon vallen, zien hun arbeidsvoorwaarden verslechteren. Lees meer

Gemeenten traag met aanpassen beleid thuishulp

Veel gemeenten hebben hun huishoudelijke beleid nog niet in lijn gebracht met de Wmo 2015. Diverse gemeenten worstelen met de vraag wat er aan het beleid moet worden veranderd. Niet iedere gemeente past daarbij het ‘gewraakte’ beleid in de tussentijd aan. Lees meer

Gemeente Den Haag pakt knelpunten WMO aan

Voortaan is in de gemeente Den Haag nog maar één dienst verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning. Mensen die hulp nodig hebben hoeven dan nog maar één formulier in te vullen. Met deze en andere maatregelen wil wethouder Karsten Klein (CDA) de dienstverlening klantvriendelijker maken. Lees meer

Aedes: ‘Meer woningcorporaties investeren in duurzaamheid’

Woningcorporaties willen meer geld investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad en de ontwikkeling van duurzame nieuwbouw. Ook kijken woningcorporaties naar de mogelijkheden van een gasloze woningvoorraad. Lees meer

Niet-goed-geld-terugbeheer

Als inwoners ontevreden zijn over de kwaliteit van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte, krijgt de uitvoerder minder betaald voor de klus. En omgekeerd kan goed werk meer budget opleveren. Een mooi concept, maar werkt het ook? Gemeente Loon op Zand gaat het onderzoeken. Lees meer

Den Haag bevriest proef met privaat bouwtoezicht

Gemeente Den Haag werkt niet langer met privaat toezicht op de bouw van nieuwe woningen. Het experiment hiermee ligt onder vuur omdat de private toezichthouders geen garantie kunnen geven dat opgeleverde woningen voldoen aan de bouweisen. Lees meer

Gros gemeenten koopt niet duurzaam in

Acht op de tien gemeenten kopen niet duurzaam in. Dat blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu naar duurzaam inkopen van vervoer. De gemeente Leeuwarden geeft het beste voorbeeld. Lees meer

Vooroverleg niet verplicht in omgevingswet

Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan. Lees meer

Ambtenaar wordt gewone werknemer

De kogel lijkt door de kerk. De Eerste Kamer stemt voor de afschaffing van de ambtenarenstatus.
Ambtenaren worden in het vervolg behandeld als gewone werknemers. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het opheffen van de speciale status die ambtenaren voorheen genoten. Lees meer

VNG en Rijk: bestuurlijke afspraken over kinderen in armoede

Vrijdag hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen. Lees meer

Tekort pwet: 'doelen aanpassen of geld erbij’

Staatssecretaris moet óf de doelen van de Participatiewet aanpassen, óf met extra geld over de brug komen. Dat zegt de VNG in een reactie op het nieuws dat twee op de drie gemeenten te weinig geld heeft voor de uitvoering van de Participatiewet. Lees meer

Ontslagen ambtenaren moeilijk weer aan de bak

Van alle ontslagen werknemers behoren ambtenaren tot de groep die het minst makkelijk weer aan het werk komt. Volgens het UWV heeft slechts 46 procent van de ambtenaren binnen een jaar weer een baan gevonden, terwijl het gemiddelde op de arbeidsmarkt 70 procent is. Lees meer

Hoe digitalisering het werk van ambtenaren verandert

Digitalisering leidt tot efficiëntere werkprocessen in het gemeentehuis. Maar ook tot verlies van banen. Een inventarisatie op basis van de laatste digitale ontwikkelingen. Hoe snel rukt de robot op? Een analyse. Lees meer

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Lees meer

Inspectie vreest dat banenafspraak niet gehaald wordt

De Inspectie SZW waarschuwt voor het risico dat de banenafspraak niet wordt gerealiseerd en een deel van de doelgroep voor de banenafspraak wordt uitgesloten van begeleiding naar werk. Lees meer

Participatiewet werpt vruchten af

Het aantal jongeren met een Wajong-uitkering daalt. Voor het eerst in jaren. Begin 2015 was het land nog te klein toen de minister de 'onmenselijke' wetswijziging doorvoerde. Lees meer

Bijna helft bijstandsontvangers wil of kan niet aan de slag

Bijna de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en geen baan hebben, wil of kan ook niet aan het werk. Onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is dit een op de vijf. Lees meer

Van Rijn gaat ingrijpen bij 'foute' gemeenten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) gaat ingrijpen bij gemeenten die hun huishoudelijke hulpbeleid niet in lijn brengen met de Wmo 2015. Lees meer

166 miljoen voor terugdringen werkloosheid

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer

Gemeente koopt schulden van jongeren op

De gemeente Den Haag gaat schulden van jongeren opkopen. In ruil daarvoor moeten die serieus werk maken van hun toekomst, dus bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen, een baan zoeken, in combinatie met vrijwilligerswerk. Lees meer

Onderwijs doet te weinig met omgevingswet

De Omgevingswet is nog niet goed doorgedrongen in het hoger onderwijs. Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Lees meer

Onderzoek overschot WMO-budget

De intergemeentelijke sociale dienst van de Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. Die uitgaven blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot. Lees meer

Miljardenstrop begroting dreigt door ambtenarensalarissen

Nu minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem alle ministers heeft gehoord over hun wensen voor de begroting van dit en komend jaar, heeft hij er woensdagavond overleg over met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD en PvdA. Lees meer

Senaat steunt omgevingswet; slijpt scherp randje weg

De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest de minister voor Infrastructuur en Milieu dinsdag wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden. Lees meer

Kamer schiet gemeenten te hulp bij omgevingswet

De Tweede Kamer voorziet grote problemen bij de implementatie van de Omgevingswet. In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgeving te kunnen nemen, met oog voor gezondheid en duurzaamheid. Lees meer

De Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) voor zzp'ers verdwijnt, wat nu?

Per 1 mei 2016 gaat de VAR dan toch echt verdwijnen en hiervoor in de plaats komt de Wet DBA. Opdrachtnemers (ZZPers) kunnen dan geen VAR meer aanvragen bij de Belastingdienst. Lees meer

Minder jongeren voortijdig van school

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200 naar 24.451. Lees meer

VluchtelingenWerk: werkloket voor elk asielzoekerscentrum

Een werkloket voor ieder asielzoekerscentrum moet ervoor zorgen dat er meteen een arbeidsdossier komt voor vluchtelingen. Daarvoor pleit Vluchtelingenwerk Nederland. Lees meer

Sociale ondernemingen factor van belang

Sociale ondernemingen kunnen samen gemakkelijk 100.000 en misschien zelfs wel 200.000 nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Lees meer

Inkoop Wmo 2016: 3 trends

Veel gemeenten hanteerden in 2015 nog een traditionele manier van inkopen voor de Wmo en maakten nog niet optimaal gebruik van mogelijkheden om via de inkoopprocedure en contractvoorwaarden te sturen op doelmatige nieuwe vormen van zorg. Lees meer

Jeugdzorg: "Veel te doen naar transformatie"

Gemeenten geven aan dat de financiële rek er uit is en die zorg deelt Jeugdzorg Nederland. Er is tijdens de transitie veel gedaan maar er is ook nog veel te doen stelt de organisatie  Lees meer

Overheid moet echt kiezen voor duurzaam

Nederland staat met halfslachtig beleid de ommekeer naar een echt duurzame samenleving in de weg. ‘Voor dit vraagstuk hebben we leiderschap nodig dat je op dit moment meer ziet bij industriële dan politieke leiders.’ Lees meer

Lokale bestuurders in actie voor Omgevingswet.

Lokale bestuurders moeten nu in actie komen om het ambtelijk apparaat klaar te stomen voor de Omgevingswet. Lees meer

Zuid-Holland wil gemeenten verlossen van 'gijzelplannen'

De Zuid-Hollandse steden hebben over vijftien jaar een tekort van 90.000 woningen, als ze nu geen actie ondernemen. Lees meer

Gemeenten zien opbrengst grond stijgen

Gemeenten slaagden erin de eerste drie kwartalen van dit jaar de opbrengst uit de verkoop van bouwgrond met 34 procent te laten stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Lees meer

‘Een AMVB omgevingswet is pas echt eenvoudig beter'

De uitvoeringsregels van de nieuwe Omgevingswet zouden moeten worden verwerkt in één Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), in plaats van de huidige vier die het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft opgesteld. Lees meer

Tussenstand: 150.000 mensen geholpen door sectorplannen

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Lees meer

Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen

Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Lees meer

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand

Zelfstandigen met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. Lees meer

Gemeenten minder duurzaam

Ondanks de toenemende aandacht in coalitieakkoorden voor het onderwerp duurzaamheid, scoren de Nederlandse gemeenten per saldo slechter dan vorig jaar op duurzaamheid. Lees meer

Honderden miljoenen tekort voor onderhoud waterwegen

Voor het onderhoud van de belangrijkste waterwegen met hun bruggen en sluizen is tot 2020 400 miljoen euro extra nodig. Lees meer

Grens gemeentelijke bezuinigingen bereikt

Nog meer gemeentelijke bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, openbare orde en huishoudelijke hulp en de leefomgeving roepen bij inwoners weerstand op. Lees meer

Gemeentelijk vastgoed juist waarderen

Woningcorporaties zijn vanaf 2017 verplicht om in de jaarrekening hun vastgoed te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Het Waarderingshandboek geeft houvast hoe die waarde te bepalen. Lees meer

Opnieuw forse stijging 'zorgrechtzaken'

Het aantal rechtszaken over de zorg en ondersteuning door gemeenten neemt fors toe. Dit meldt de De Raad voor de Rechtspraak Lees meer

Geld voor innovaties water, weg en duurzaamheid

Naast investeringen in asfalt – in deze kabinetsperiode kreeg Nederland er al 440 kilometer wegen bij – steekt het kabinet komend jaar ook geld in innovatieve manieren om de bereikbaarheid te vergroten. Lees meer

Krappe vier procent jongeren krijgt hulp via wijkteams

In de eerste drie maanden van dit jaar kregen 270.000 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het gros van de ruim 230.000 jongeren in een jeugdhulptraject (ruim 200.000) wordt buiten een instelling geholpen. Ruim 7.500 jongeren (1:27) worden begeleid via een wijk- of buurtteam. Lees meer

Gemeenten niet voorbereid op aansturen corporaties

Slechts een kleine 10 procent van de gemeenten is volledig voorbereid op de nieuwe Woningwet die op 1 juli ingaat. Een op de drie heeft met de corporaties en huurdersorganisaties gesproken over hoe zij hiermee om willen gaan. Lees meer

Bezwaarschriften leiden tot overuren

In veel gemeenten draaien commissies voor bezwaarschriften overuren. In een aantal gemeenten zijn extra zittingen gepland om de bezwaarschriften tegen stopzetting of versobering van de huishoudelijke hulp tijdig af te handelen. Lees meer

Minder ambtenaren door bezuinigingen

Er werken veel minder ambtenaren bij de gemeente dan voorheen. Afgelopen jaar was er 3,5 procent minder gemeentepersoneel dan het jaar daarvoor. In totaal werken er op dit moment zo’n 158 duizend ambtenaren bij een gemeente. Lees meer

'Veel schuldenaren niet geholpen door gemeente'

Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen door hun gemeente. Lees meer

UWV: meer 50-plussers starten als zelfstandige vanuit WW

Het aantal 50-plussers dat als zzp-er start vanuit de WW is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit de Barometer 50-plus van het UWV. Lees meer

Mensen met arbeidsbeperking sneller in beeld voor de 125.000 extra banen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. Lees meer

Jeugdhulp is één grote proeftuin

De kinderombudsman constateert in een rapport dat er te veel onduidelijkheid is over de taken, bevoegdheden en aanpak. Hij vreest dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn. Lees meer

Vergrijzing trekt Nederlandse huizenmarkt verder uit elkaar

De Nederlandse woningmarkt groeit de komende tien jaar steeds verder uit elkaar. Door de vergrijzing blijven de huizenprijzen en het aantal verkochte woningen in de uithoeken van het land achter bij de Randstad. Lees meer

Uw bouwverordening en de gewijzigde Woningwet

De Woningwet is onlangs gewijzigd: wat betekent dit voor u bouwverordening? De VNG geeft uitleg in een ledenbrief. Lees meer

Gemeenten verliezen honderden miljoenen op bedrijfsterreinen

De planambities van gemeenten op het gebied van bedrijfsterreinen stijgen nog steeds ver uit boven de vraagverwachting. Er is de komende vijf jaar sprake van tweemaal zoveel aanbod dan vraagvoorspellingen doen verwachten. Lees meer

Hoezo transformeren?

Het stemde hoopvol. Eindelijk werd in wetgeving erkend dat het niet helpt om voor mensen te bepalen wat de beste oplossingen zijn. Een historische gebeurtenis werd dit (terecht) genoemd. Lees meer

Gemeenten bezuinigen te veel op WMO

Gemeenten bezuinigen veel meer op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) dan nodig is. Die bezuinigingen lopen op tot gemiddeld 22 procent. De rijkskorting op het overgehevelde Wmo-budget is over 2015 gemiddeld 11 procent. Lees meer

Den Haag start pilot tegen 'lone wolves'

De gemeente Den Haag is een proef gestart om beter te beoordelen hoe gevaarlijk geradicaliseerde 'lone wolves' zijn. Dat schrijft burgemeester Van Aartsen in een actieplan tegen radicalisering. Lees meer

Top 3: Actiepunten tegen leegstand winkels

Tijd voor actie, vinden 50 gemeenten en het ministerie van Economische Zaken. In de Retailagenda voor 2015 staan afspraken om de retailsector een duw in de rug te geven. Top 3: Actiepunten tegen leegstand winkels Lees meer

ICT omgevingswet kost 215 miljoen

De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet kost naar schatting 215 miljoen euro aan opstartkosten. Daarvan komt 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Lees meer

Geen boete voor verkeerd kenteken

De gemeente Amsterdam mag parkeerders die hun kenteken verkeerd invoeren, maar wel kunnen aantonen dat zij hebben betaald, geen parkeerboete opleggen. Lees meer

Toename bouwvergunningen: 40 procent

Het is een tijd geleden dat de nieuwbouwmarkt een dergelijke opleving beleefde. Lees meer

Vijf aanbevelingen voor Omgevingswet

Wie de veiligheid en gezondheid van inwoners serieus neemt, kan vandaag nog aan de slag met aanbevelingen. "De huidige normen houden geen rekening met een opeenstapeling van risico's, terwijl die zich in de praktijk wel voordoet." Lees meer

Burgemeesters ruilen tijdelijk van gemeente

Burgemeester Geke Faber ((PvdA) van Zaanstad en burgemeester Theo Weterings (VVD) van Haarlemmermeer ruilen vanaf 19 januari twee weken van stoel. Het tweetal heeft zelf het initiatief genomen voor de wisseling. Lees meer

De zorg over professionals

De onderwijzer, de dokter, de wijkverpleegster en de politieagent moeten allemaal meer de ruimte krijgen om hun eigen vakmanschap en verantwoordelijkheden te tonen. Lees meer

Baanzekerheid steeds meer op de tocht

Regelmatig van baan veranderen raakt uit de mode. Steeds meer werknemers werken liever langdurig voor dezelfde baas dan dat ze om de zoveel jaar van werkgever veranderen. Lees meer

'Gemeenten kunnen wel zonder HRM'

"De gemeentelijke arbeidsmarkt loopt vast", is de conclusie. Moet de afdeling personeelszaken zich dan slechts bezig houden met de salarisadministratie van steeds oudere medewerkers? Lees meer

Schouw met Google Street View mag niet

De gemeente Amersfoort verdedigde haar werkwijze tot aan de Raad van State, maar dat mocht niet baten. Medewerkers hadden echt ter plaatse moeten zijn en niet vanachter hun scherm hun besluit moeten nemen. Lees meer

Gemeenten kopen massaal samen zorg in

Gemeenten trekken massaal samen op bij de inkoop van zorg. Dat meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek. De krant telde 264 samenwerkingsverbanden. Lees meer

Wat verandert er voor u per 1 januari 2015?

Ook dit jaar staan u weer een hoop veranderingen te wachten door nieuwe wetten en regelgeving. NU.nl zet de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015 voor u op een rij. Lees meer

Gemeenten en Rijk steggelen over zorgbudget

Gemeenten zijn nog altijd bezorgd, omdat zij te weinig geld van het Rijk zouden krijgen voor hun nieuwe takenpakket op het gebied van zorg en werk. Lees meer

Provincies en gemeenten stellen gezamenlijk kwaliteitseisen aan omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zien erop toe dat de leefomgeving veilig is voor de mensen. Daarom controleren zij onder meer of bedrijven zich aan de regels houden. Lees meer

Veranderende regelgeving bouw per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is er op het gebied van bouwregelgeving weer het één en ander gewijzigd. Hieronder een selectie uit de belangrijkste veranderingen. Lees meer

Regio Rijnmond is klaar voor de transitie in het sociaal domein

Astrid Schölvinck en Frans Vos geven aan dat de regio IJmond er klaar voor is. Alle afspraken zijn gemaakt om continuïteit van zorg op 1 januari 2015 te kunnen bieden. De regio is daar met recht trots op. Lees meer

Gemeenten zijn volgens Van Rijn klaar voor nieuwe zorgtaken

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) concludeert maandag dat gemeenten en verzekeraars "klaar zijn voor de start". Lees meer

Vier knelpunten bij werk in wijkteams

55 Procent van de sociale wijkteams heeft taken voor werk en inkomen in het pakket, blijkt uit onderzoek. Deze teams noemen vier knelpunten bij het doen van hun werk. Lees meer

Werk en inkomen krijgen rol in meeste sociale wijkteams

Ruim de helft van de sociale wijkteams hebben taken op het gebied van werk en inkomen in het takenpakket. Lees meer

Gemeenten op koers met jeugdhulp

Gemeenten hebben de afgelopen maanden duizenden contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Het Rijk hoeft dan ook niet in te grijpen om ervoor te zorgen dat hulp aan kinderen en gezinnen vanaf januari gewoon doorgaat. Lees meer